תקנון קבלנים - 9 Design TLV

תקנון קבלנים

1. הוצאות נלוות ותשלומים

1.1 בכל הקשור לעבודות השיפוץ והבנייה ו/או לביצוען ולמילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה והסכם השיפוץ או הסכם הבנייה, לפי העניין, הקבלן יפעל (לרבות על דרך של מסירת דיווחים ו/או הודעות ו/או הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים), בהתאם להוראות כל דין.

1.2 כמפורט בהסכם השיפוץ או בהסכם הבנייה, לפי העניין, הקבלן יישא לבדו בכל ההוצאות והעלויות של עבודות השיפוץ והבנייה.

2. שמירת דינים וכללי בטיחות והתנהגות

2.1 הקבלן יבצע את העבודות השיפוץ והבנייה בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מוחלטת על כל הוראות וכללי הבטיחות לפי כל דין.  

2.2 על הקבלן לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע עבודות השיפוץ והבנייה והקבלן מקבל בזאת אחריות מלאה כלפי החברה וכל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם.

2.3 מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי חל איסור מוחלט על הקבלן להעסיק, להביא למבנה, או לאפשר גישה למבנה, לכל מי שאינו בעל רשיון רשמי של מדינת ישראל לעבוד בשטח מדינת ישראל. איסור זה כולל, בין השאר, כל מי שהינו שוהה בלתי חוקי עפ"י חוק הכניסה לישראל התשי"ב – 1952 וכל מי שהינו עובד זר, למעט עובד זר בעל רשיון עבודה רשמי כאמור.

2.4 הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, חבלה או נזק שיגרמו לעובדיו ולכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן לצד שלישי כתוצאה מביצוע עבודות השיפוץ והבנייה ו/או בקשר לכך. הקבלן משחרר בזאת את החברה מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל.

2.5 הקבלן ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם והסכם השיפוץ או הסכם הבנייה, לפי הענין, הן מצידו והן מצד כל גורם מטעמו, ובכלל זה יקפיד הקבלן על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו כלפי כל אדם וכלפי החברה ולקוחות החברה. כמו כן, הקבלן מתחייב לשמור על ניקיון במבנה ובסביבת המבנה ולהקפיד על שמירת השקט ומניעת רעש בשעות 14:00-16:00, 23:00 עד 06:00 למחרת ובימי שבת וחג.

3. בדק ואחריות הקבלן

3.1 הקבלן נושא באחריות המקצועית, החוקית והמשפטית ובאופן מלא לטיב עבודות השיפוץ והבנייה שתבוצענה על ידו או בוצעו על ידו ו/או מטעמו בכל עבודות השיפוץ והבנייה שאליהם ייבחר, בכל מקרה בו יתגלה פגם או תקלה או מחדל וכיו"ב בעבודות השיפוץ והבנייה (להלן: "הפגם"), וכי הוא יודיע על כך, בכתב ובעל פה, מיידית ללא שיהוי ללקוחות, למפקח שימונה באותו פרויקט, לחברה, ולכל גוף או אדם הנוגע בדבר, לרבות מסירת אופן הטיפול בפגם.
אחריות זו תחול על הקבלן אף אם הוא הוצא מהמאגר מכל סיבה שהיא והמשיך בביצועם של עבודות השיפוץ והבנייה הספציפיים ו/או ביחס לעבודות שיפוץ ובנייה שביצע בעבר. 

3.2 כי מלוא האחריות בביצוע עבודות השיפוץ והבנייה בהתאם להסכם השיפוץ או הסכם הבנייה, לפי הענין, מוטלת על הקבלן וכי חברה אינה אחראית כלפי הלקוחות לטיב עבודות השיפוץ והבנייה, עמידה בלוחות זמנים ו/או לכל התחייבות זו או אחרת של הקבלן כלפי הלקוחות.

3.3 יובהר, כי האחריות המלאה לניהול עבודות השיפוץ והבנייה ולביצוען מוטלת על הקבלן ועל הלקוחות בהתאם להסכם השיפוץ או הסכם הבנייה, לפי העניין או כל הסכם שנחתם בין הקבלן לבין לקוחות הקבלן. החברה לא תישא באחריות לניהול עבודות השיפוץ והבנייה; לא תהא אחראית לביצועו בפועל של עבודות השיפוץ והבנייה; לא תהא אחראית כלפי הקבלן או כלפי הלקוחות במידה ועבודות השיפוץ והבנייה לא יצאו לפועל מכל סיבה שהיא; לא תהא אחראית לקיום לוחות הזמנים; לא תהא אחראית לטיב החומרים או לאיכות הביצוע; לא תישא באחריות במידה ולא יתקבל היתר בניה, ככל שנדרש היתר בניה לביצוע עבודות השיפוץ והבנייה. 

3.4 הקבלן הוא האחראי הבלעדי, כלפי החברה ו/או הבאים מטעמה ו/או הלקוחות לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין ו/או סוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או גוף שהם ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלני המשנה ו/או לכל מבנה ורכוש אחר המצוי במקום ביצוע עבודות השיפוץ והבנייה ו/או מחוץ למקום ביצוע עבודות השיפוץ והבנייה ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע עבודות השיפוץ והבנייה על ידי הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה ו/או המועסקים על ידו ו/או קבלנים אחרים ו/או גורמים אחרים ו/או מי שיימצא במקום ביצוע עבודות השיפוץ והבנייה, בין ברשות ובין שלא ברשות, ו/או כתוצאה מכל עבודה רשלנית, לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו.

3.5 הקבלן יישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או כל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור בסעיף 14 זה לעיל ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל דין אחר לרבות לנזקים שייגרמו כאמור ללקוחות ו/או לחברה ו/או לבאים מטעמם ו/או לכל צד שלישי.

3.6 הקבלן יפצה ו/או ישפה באופן מלא את הלקוחות ו/או את החברה ו/או את הבאים מטעמם, בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או קנס ו/או הוצאה שמי מהם יחויב בהם עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הקבלן על פי המפורט בסעיפים 14.4 – ‎14.5 לעיל. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו גם הוצאות משפטיות שיהיו ללקוחות ו/או לחברה ו/או לבאים מטעמם, וישולמו למי מהם על ידי הקבלן, מיד עם קבלת דרישה ראשונה לכך.

3.7 הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, כבלים, תקשורת, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיוצ"ב, תוך כדי ביצוע עבודות השיפוץ והבנייה, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע עבודות השיפוץ והבנייה. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור. 

3.8 הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות לעניין עבודתו כקבלן, ובכל המפורט בהסכם זה.

3.9 מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסכם בזאת כי היה והקבלן יתבע על ידי צד ג' בגין האמור לעיל, לא ישלח הקבלן הודעת צד ג' לחברה, ולא יחזור אל החברה בכל דרך שהיא.

3.10 החברה תודיע לקבלן על כל תביעה או דרישה אשר הופנתה כנגדה ואשר באחריות הקבלן, ותאפשר לקבלן להתגונן בפני תביעה בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו.

3.11 הקבלן מתחייב להודיע לחברה מיידית על כל תביעה שהוגשה כנגדו ו/או על כל חשש מתביעה, וכן על כל נזק או חשש לנזק שארע לעבודות השיפוץ והבנייה ו/או לצד ג' ו/או למי מעובדי הקבלן בקשר עם עבודות השיפוץ והבנייה כאמור. אחריותו של הקבלן להודעות כאמור תחול גם לאחר תום תוקפו של הסכם זה ולכל תקופת ההתיישנות על פי דין.

3.12 הקבלן אחראי לטיב החומרים, הנכללים בהגדרת 'עבודות השיפוץ והבנייה' בהסכם השיפוץ או בהסכם הבנייה, לפי העניין, ועבודות השיפוץ והבנייה לתקופת בדק ואחריות שתחילתה החל מהיום בו המפקח ו/ואו החברה אישרה לקבלן כי עבודות השיפוץ והבנייה הושלמו ולמשך "תקופת בדק" כהגדרתה בחוק ובתוספת לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (לעיל ולהלן: "תקופת הבדק"). 

3.13 במסגרת אחריות זו יבצע הקבלן על חשבונו כל תיקון וכל החלפה שידרשו על ידי החברה ו/ואו מי מטעמה מיד לפי דרישתה וכל עבודה אחרת שתתחייב מבצוע תיקון ו/או החלפה.

3.14 נתגלה בכל עת שהיא, ואף לאחר תקופת הבדק, פגם בעבודות השיפוץ והבנייה הנובע מבצוע עבודות השיפוץ והבנייה שלא בהתאם לחוזה זה והסכם השיפוץ או הסכם הבנייה, לפי העניין, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים ללקוח.

4. קיזוז ועכבון

4.1 לחברה תהא זכויות ניכוי, קיזוז, עכבון ושעבוד, בכל עת לגבי כל סכום שעל-פי הוראות ההסכם זה או כל הסכם אחר בין החברה לבין הקבלן (עליו לשלמו לחברה) מכל סיבה או עילה שהיא, בין שהסכום הינו קצוב ובין אם אינו קצוב, אף אם טרם הגיע מועד פירעונו. החברה תהיה רשאית לנכות ולקזז ללא צורך במתן הודעה מראש כל סכום שהקבלן חב לחברה.

4.2 החברה תהיה רשאית לקזז ולנכות ללא צורך במשלוח הודעה מראש כל סכום שהקבלן חב לה (מכל כל הסכם שהוא בין הצדדים לרבות חיוב עתידי ו/או חיוב מותנה).

4.3 לקבלן לא תהיה כל זכות ניכוי, קיזוז, עיכבון או שיעבוד בקשר לכל הכספים שמגיעים לקבלן מכח הסכם זה, והוא מוותר באופן מפורש ומראש על הזכויות כאמור, ומתחייב לשלם לחברה במלואו ובמועדו כל סכום המגיע לחברה ממנו, גם אם באותו מועד החברה חבה לו סכום כלשהו.

5. ביטוח

5.1 מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על פי כל דין ו/או הוראות הסכם זה בקשר לעבודות השיפוץ והבנייה אליהן ייבחר, ובכלל זה כלפיי צדדי ג' ולעובדיו, הקבלן מתחייב לערוך ביטוחים מתאימים לצורך כיסוי נזקים וסיכונים הנובעים מביצוע עבודות השיפוץ והבנייה, וזאת על חשבונו, ולהפקיד את פוליסות הביטוח אצל לקוחות החברה. לקוחות החברה והחברה יהיו מוטבים ביחד עם הקבלן בפוליסות הביטוח שייערכו על ידי הקבלן.

6. מוסכם בזאת כי כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, בכל חומר אשר יוכן על ידי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה, יהיו שייכות ללקוחות החברה מולם התקשר הקבלן בלבד, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה לעשות בכל חומר כאמור כל שימוש שתמצא לנכון, תוך כדי תקופת ההסכם ולאחריה, לרבות פרסומו, או העברתו לאחר, בתמורה או ללא תמורה.
6.1 חתימת הקבלן על הסכם זה מהווה אישור לכל שימוש שיעשה על ידי החברה בחומר כאמור.
6.2 מובהר בזאת כי הקבלן ו/או מי מטעמו לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש בכל חומר כאמור, אלא אם קיבלו את הסכמת לקוחות החברה בכתב ומראש ובהתאם לתנאי ההסכמה.
6.3 מודגש בזה כי החומר כאמור הינו רכושו של לקוחות החברה והקבלן לא יהיה רשאי לעכבו תחת ידיו, אף במידה ויגיעו לו, לטענתו, תשלומים מאת החברה ו/או לקוחות החברה.
6.4 הקבלן מצהיר כי לא הפר/יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או מידע כלשהו במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

6.5 מוסכם בזה כי הקבלן ימסור לחברה מיד עם תום תקופת הסכם זה או בכל מועד אחר על פי דרישת לקוחות החברה ו/או החברה, את כל התכניות והמפרטים והחישובים כשהם מעודכנים ומראים את עבודות השיפוץ והבנייה שבוצעו למעשה, ולא תהיה לו כל זכות עיכבון ו/או קיזוז בקשר למסמכים ו/ואו לחומרים ו/או לעבודות השיפוץ והבנייה.
6.6 להסרת ספק, גם אם וככל שתהיינה מחלוקות כספיות ביחס לתשלומים המגיעים לקבלן על פי הסכם השיפוץ ו/או הסכם הבנייה, הסעד היחיד והממצה שיעמוד לרשות הקבלן יהיה סעד של תביעה כספית (אכיפת התשלום) כלפי לקוחות החברה, והקבלן לא יהיה רשאי לטעון כנגד קניינו המלא של לקוחות החברה ו/או החברה במסמך עקב קיום חוב כספי.
6.7 כן מוסכם כי הקבלן ו/או מי מטעמו לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו בגין זכויות היוצרים האמורות וכי תמורות הקבלן, תהווה גם תשלום עבור זכויות היוצרים בקשר למסמכים כאמור.

7. הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975, או לחילופין במידה והינו תאגיד, תעודת התאגדות חברה לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999.
7.1 הקבלן מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת ביצוע הסכם זה, הסכם השיפוץ ו/או הסכם הבנייה הרלוונטי ועבודות השיפוץ והבנייה מכוחו, כנדרש על פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של הסכם זה.
7.2 הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.
7.3 הצדדים מסכימים בזאת כי החברה תהיה רשאית לעיין ו/או לבדוק ו/או לערוך ביקורת חשבונות וכספים ביחס לכל ספרי החשבונות שמנהל הקבלן, בכל עת שתחפוץ בכך, ובכלל זה יהיה רשאי נציג החברה לקבל לרשותו את ספרי החשבונות ואת רישומי הקבלן וחשבון הבנק ולקבל סיוע והבהרות מרואה החשבון של הקבלן לצורך בדיקת עמידת הקבלן בהתחייבויותיו לפי הסכם זה. הקבלן מתחייב בזאת לגלות לחברה ולמסור לידיה כל מידע ו/או מסמך שיידרש על ידה לצורך בדיקת עמידת הקבלן בהתחייבויותיו לפי הסכם זה. מוסכם מפורשות, כי סעיף 20.4 ישרוד את סיומו, ביטולו או פקיעתו של הסכם זה.

8. סודיות ואי תחרות

הקבלן מתחייב ומצהיר בזאת כי במשך תקופת ההסכם ובמשך שנתיים לאחר סיומה, לא יגלה ו/או יעביר לצד שלישי כלשהו ו/או יעשה שימוש בכל מידע ו/או כל סוד שנודעו לה במהלך התקשרותו עם החברה ושיש בהם משום סוד מסחרי, לרבות אך לא רק, רשימת לקוחות, מידע עסקי, תעשייתי ואחר שיגיע לידיו מאת החברה. להסרת ספק, מוסכם בזה כי רשימת לקוחות החברה הינה של החברה בלבד. הקבלן יהא מנוע מעשיית שימוש כלשהו ברשימת לקוחות החברה (כולם או חלקם) לצורך כלשהו שאינו עבור החברה.

9. ויתור

9.1 ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין או הסכם, לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור זה משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.
9.2 כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.

9.3 השתמשה החברה בסמכות או בזכות כלשהי הנתונה לה על פי הסכם זה, או הביאה את ההסכם לידי גמר או ביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה לקבלן עילת תביעה כלשהי נגד החברה בגין פעולות החברה כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והקבלן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד, לרבות הפסד רווח, העלולים להיגרם לו עקב הביטול, ההפסקה, או מכל סיבה אחרת.

9.4 מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה, תהא החברה בשיתוף עם לקוחות החברה רשאית עם ביטול הסכם השיפוץ או הסכם הבנייה, לפי העניין, או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע עבודות השיפוץ והבנייה לאחר, ולקוחות החברה יהיו רשאים להשתמש ללא הגבלה בחלק מעבודות השיפוץ והבנייה שביצע הקבלן על פי הסכם השיפוץ ו/או הסכם הבנייה. הקבלן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא, שיהיה בהם כדי לסכל או לעכב את המשך ביצוע עבודות השיפוץ והבנייה או מסירתן לידי קבלן אחר. הקבלן מאשר בחתימתו על הסכם זה לכל קבלן אחר ולכל צד ג' שיבוא במקומו, כי הוא רשאי להמשיך את ביצוע עבודות השיפוץ והבנייה ולהשתמש ללא הגבלה וללא כל תנאי או סייג בחלק מעבודות השיפוץ והבנייה שביצע הקבלן. מובהר כי סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם. סעיף זה ייכלל בכל הסכם אשר ייחתם מול לקוחות החברה לביצוע עבודות השיפוץ והבנייה.

10. שונות

10.1 הסכם זה בא במקום כל מה שקדם לו במו"מ בין הצדדים וכל מצג ו/או התקשרות שהיא, לרבות: פרוספקט, פרסום, הצעה ו/או הסכם או הסכמים
קודמים ו/או זיכרון דברים וכתבים ומסמכים קודמים איזה שהם, וכל אלה בטלים ומבוטלים כלא היו מעולם.

10.2 כל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי הסכם זה, ייעשה אך ורק במסמך בכתב אשר יהיה חתום על ידי שני הצדדים.

10.3 הסכמת צד לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

10.4 סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור ו/או הנובע מחוזה זה, מוקנית בזה לבתי המשפט המוסמכים שבמחוז תל-אביב בלבד.

10.5 כתובות הצדדים לחוזה זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתימסר בדואר רשום תחשב כאילו נמסרה לצד השני בתוך שבעים ושתיים (72) שעות מתאריך אישור בית דואר בישראל על קבלת ההודעה למשלוח. אם נמסרו הודעות כאמור במסירה ביד, ייחשבו ההודעות כאילו הגיעו ליעדן מיד עם מסירתן. הודעות שנשלחו בפקסימיליה תחשבנה כנמסרות ליעדן בחלוף יום עסקים מעת שיגורן בפקסימיליה כאמור ובכפוף לקבלת אישור קבלה טלפוני.

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.

גלילה למעלה

לתיאום פגישת ייעוץ ללא עלות והתחייבות, השאירו פרטים ונציג מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.