תקנון ספקים - 9 Design TLV

תקנון מועדון "9. No Space "לנותני השירותים

1. הוצאות נלוותכללי ותשלומים

1.1 .תקנון זה נועד להסדיר את הכללים והתנאים לפיהם מנוהל ומופעל מועדון 9. No Space לנותני השירותים ע"י חברת אי.אן. גולד השקעות בע"מ, ח.פ. 513343814 מרח' , ______ )להלן: "החברה"( ו/או ע"י חברה קשורה שלה, והוא יהווה
את הבסיס המשפטי לכל דיון בין חבר במועדון 9. No Space לנותני השירותים לבין החברה בקשר עם החברות במועדון 9. No Space לנותני השירותים של החברה.

1.1 .כל נותן שירותים המצטרף כחבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים במועדון 9. No Space לנותני השירותים מסכים, מקבל על עצמו ומאשר, בעצם הצטרפותו למועדון 9. No Space לנותני השירותים, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו, ומתחייב לפעול על פיו במשך כל תקופת חברותו במועדון 9. No Space לנותני השירותים.

3.1 .התנאים בתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

2. הגדרות

"אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט של החברה בכתובת www.space-no.9.co.il או בכל כתובת אחרת כפי שתיקבע ע"י החברה מעת לעת.

"דמי הפניה" – סכום כספי, כפי שנקבע בהסכם ההצטרפות, שייגבה על-ידי החברה מחבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים בגין הפניה וזאת בהתאם לתנאי מועדון 9. No Space לנותני השירותים.

"דמי חבר" – סכום כספי, כפי שנקבע בהסכם ההצטרפות, שייגבה ע"י החברה מחבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים, על בסיס חודשי, בגין חברותו במועדון 9. No Space לנותני השירותים.

"הטבות" – הטבות והנחות מסוגים שונים, כפי שיפורסמו ע"י החברה מעת לעת באתר האינטרנט ו/או במדיות אחרות שישמשו את החברה מעת לעת, ובכלל זה, הן עשויות לכלול את הזכות לקבלת שירותי ייעוץ בתחומים שונים, כניסה לכנסים, הרצאות, הנחות ו/או מחירים מוזלים לאירועים שונים הכרוכים בתשלום ועוד, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובהתאם לקבוע בתקנון זה.

"הסכם הצטרפות" – הסכם ההצטרפות בין החברה לבין נותן השירותים, אשר תנאי תקנון זה מהווים נספח שלו, וכן כל הנספחים והמסמכים המצורפים אליו, לרבות כל מסמך אחר שייחתם בין נותן השירותים לבין החברה ביחס לכל המוצרים
והשירותים שייחתם בין החברה לנותן השירותים לאחר החתימה על הסכם ההצטרפות הראשוני.

"הסכם נותן שירותים-לקוח" – הסכם ו/או הזמנה ו/או כל מסמך אחר שייחתם בין חבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים לבין לקוח של החברה בקשר עם רכישת המוצרים והשירותים, לרבות כל תיקון, תוספת או שינוי להסכם המקורי שייחתם בין חבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים לבין לקוח החברה.

"הפניה" – הפניית לקוחות החברה לחברי מועדון 9. No Space לנותני השירותים לצורך רכישת המוצרים והשירותים על-ידי לקוחות החברה מאת חברי מועדון 9. No Space לנותני השירותים.

"חבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים" – כל נותן שירותים אשר חתם על נוסח הסכם הצטרפות שנשלח לו מאת החברה; הסכם ההצטרפות נחתם על-ידי החברה; ונותן השירותים משלם לחברה את דמי החבר במלואם במשך תקופת חברותו במועדון השירותים לנותני Space No. 9.

"חברה קשורה" – כל חברה בת, חברה אחות או חברה מסונפת של החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או בעלי השליטה בה, בין כיום ובין בעתיד, כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

"מועדון 9. No Space לנותני השירותים" – מועדון 9. No Space לנותני השירותים של החברה בו מנויים חברי מועדון Space 9. No לנותני השירותים, המנוהל ומופעל ע"י החברה ו/או חברה קשורה שלה, ו/או כל גוף אחר שיקום במקומן.

"נותן שירותים" – ספק ו/או קבלן ו/או מתכנן ו/או כל נותן שירותים אחר, והכל כפי שהוגדר על-ידי החברה בהסכם ההצטרפות של איזה מהנ"ל למועדון 9. No Space לנותני השירותים.

"המוצרים והשירותים" – המוצרים ו/או השירותים ו/או העבודות הניתנים ו/או מסופקים על- ידי חברי מועדון 9. No Space לנותני השירותים.

"תנאי מועדון 9. No Space לנותני השירותים" – תנאי הסכם ההצטרפות ותנאי תקנון זה.

3 .הצטרפות למועדון 9. No Space לנותני השירותים

1.3 .כל נותן שירותים המעוניין להצטרף למועדון 9. No Space לנותני השירותים יידרש לחתום עם החברה על הסכם הצטרפות בנוסח שיועבר לו על-ידי החברה.

1.3 .חתימה על הסכם הצטרפות לצורך הצטרפות למועדון 9. No Space לנותני השירותים כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בתנאיו. עם זאת, מובהר כי הצטרפותו של נותן שירותים כאמור למועדון 9. No Space לנותני השירותים תאושר או תידחה בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

3.3 .הצטרפות למועדון 9. No Space לנותני השירותים הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. להסרת ספק, חבר מועדון Space 9. No לנותני השירותים אינו רשאי להמחות את הסכם הצטרפות לצד ג' כלשהו, ואינו רשאי להמחות לצד שלישי את ביצוע הסכם ההצטרפות כולו או מקצתו, מבלי לקבל הסכמה מראש ובכתב מהחברה.

4 .תוקף החברות במועדון 9. No Space לנותני השירותים

4.1 .תקופת החברות במועדון 9. No Space לנותני השירותים הנה בהתאם למוסכם בהסכם ההצטרפות בין החברה לחבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים.

4.2 .חבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים יוכל לשלם את דמי החבר במשרדי החברה בכתובת הנקובה לעיל ו/או טלפונית ו/או באמצעות האתר )ככל שהדבר אפשרי(, לפי בחירתו, וזאת באמצעות כרטיס אשראי )לרבות הוראת קבע
לחיוב בכרטיס אשראי( או כל אמצעי תשלום אחר המקובל ע"י החברה.

4.3 .החברה תהא רשאית לצאת מעת לעת, לפי שיקול דעתה, במבצעים שונים בקשר לחברות במועדון 9. No Space לנותני השירותים. ככל שתחליט החברה לעשות כן, תפרסם החברה פרסומים נלווים באשר למבצעים כאמור ותנאיהם.

5. הפניה/ות

5.1 .החברות במועדון 9. No Space לנותני השירותים תקנה לחברי מועדון 9. No Space לנותני השירותים את האפשרות לקבל מאת החברה הפניה בכפוף לתנאי מועדון 9. No Space לנותני השירותים.

5.2 .מסירת הפניה לחבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים על-ידי החברה תהא בהתאם לשיקול דעתם המלא של לקוחות החברה והחברה.

5.3 .הצגת חבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים על-ידי החברה ללקוחות החברה תהא בהתאם לשיקול דעתה המלא של החברה, ובכלל זה החברה תהיה רשאית לבחור את חבר המועדון, בין היתר, על פי שיקולים של איכות ביצוע עבודה ו/או איכות המוצרים ו/או איכות מתן שירותים של חבר המועדון המסתמכת על מקרי עבר ו/או עקב שיקול של עומס יתר על חבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים אחד אחד, או עקב אי הוצאה ו/או עיכוב בהוצאה לפועל של עבודה ו/או מתן שירותים ו/או אספקת מוצרים בנסיבות התלויות בחבר המועדון, והיא תהא רשאית למסור את ביצוע העבודה ו/או מתן השירותים ו/או אספקת המוצרים בהתאם לקריטריונים של התאמת נותן השירותים, ניסיונו בביצוע העבודה ו/או מתן השירותים ו/או אספקת המוצרים מהסוג וההיקף המבוקש, בקשות פרטניות של לקוחות החברה וכו', והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולחברי מועדון 9. No Space לנותני השירותים לא תהיינה כל טענה או דרישה או תביעה בעניין.

6 .דמי הפניה

6.1 .נותן השירותים ישלם לחברה את דמי ההפניה בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין בהתאם לתנאי מועדון 9. No Space לנותני השירותים.

6.2 .כל סכום מתוך דמי ההפניה שלא שולם במועדו ובמלואו בהתאם ל תנאי מועדון 9. No Space לנותני השירותים, יישא ריבית פיגורים בשיעור של %1( מחושבת על בסיס שבועי( – וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה לפיצוי בשיעור גבוה יותר או לכל סעד אחר.

7 .הצהרות והתחייבויות חבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים

כל חבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים מצהיר ומתחייב, בחתימתו על הסכם ההצטרפות, כלפי החברה כדלקמן:

7.1 .כי הוא מוסמך, מורשה ובעל כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין לצורך אספקת המוצרים והשירותים על פי תנאי מועדון 9. No Space לנותני השירותים ו/או הסכם נותן שירותים-לקוח, וכך גם יהיה במהלך כל
תקופת חברותו במועדון 9. No Space לנותני השירותים.

7.2 .כי אין כל מניעה משפטית ו/או כלכלית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם ההצטרפות ו/או למילוי התחייבויותיו על פי הסכם ההצטרפות ו/או הסכם נותן שירותים-לקוח.

7.3 .כי ימציא לחברה עותק חתום מהסכם נותן שירותים-לקוח על כלל נספחיו.

7.4 .כי יפעל בהתאם ל תנאי מועדון 9. No Space לנותני השירותים והסכם נותן שירותים-לקוח.

7.5 .כי לא יספק את המוצרים והשירותים מבלי לקבל הודעה על כך בכתב ומראש חתומה על ידי החברה.

7.6 .כי ייתן עדיפות למוצרים ושירותים המסופקים על-ידו ללקוחות החברה, לפי הסכם נותן שירותים-לקוח, על פני כל עבודה ו/או שירות ו/או אספקה של מוצרים ושירותים לכל צד שהוא שאינו נמנה על לקוחות החברה.

7.7 .כי המוצרים והשירותים שיסופקו ללקוחות החברה יהיו בטיב ובאיכות כמקובל לגבי מוצרים ושירותים מאותו סוג שהוזמן על-ידי לקוחות החברה, ויסופקו ללקוח במקומות ובלוח הזמנים כפי שיסוכמו בהסכם נותן שירותים-לקוח.

7.8 .כי יפעל באספקת המוצרים והשירותים בהתאם לדין, תוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים הדרושים, ויקבל את הנחיותיהם ויפעל על פיהן.

7.9 .כי יידע את הלקוחות של החברה ויספק להם עותק ממדיניות נותן השירותים ביחס להחלפת המוצרים והשירותים המסופקים על-ידיו, וכי במקרה בו המוצרים והשירותים שיסופקו על ידי חבר המועדון בהתאם לקבוע בהסכם נותן
3 שירותים-לקוח יהיו פגומים, אזי ללקוחות החברה תהא אפשרות להשיב את המוצרים והשירותים או המוצר והשירות הפגום לחבר המועדון בהתאם לכללי הצרכנות הנהוגים בישראל.

7.10 .כי המוצרים והשירותים יסופקו ללקוחות החברה, לפי הסכם נותן שירותים-לקוח, כשהם נקיים מכל שיעבוד, משכון, עיקול, דרישה, תביעה, חוב, או זכות אחרת כלשהי של צד שלישי כלשהו, בין זכות שבדין ובין זכות שביושר.

7.11 .כי יהיה האחראי הבלעדי כלפי הלקוח של החברה, והוא פוטר את החברה, בכל הקשור לטיב ו/או איכות המוצרים והשירותים ו/או לפעולתם התקינה למטרות שלשמן נועדו, ו/או לכל פגם ו/או ליקוי בייצורם ו/או במתן השירותים ו/או
לעמידה בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם נותן שירותים-לקוח ולכל נזק שעלול להיגרם ללקוח החברה כפועל יוצא מאחריותו כאמור לעיל, לרבות מהשימוש במוצרים והשירותים.

7.12 .ישפה ו/או יפצה את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל הפסד, נזק, עלות, אובדן, קנס או הוצאה שיגרמו לה )לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד( עקב תביעה ו/או דרישה שתוגש נגדה ע"י לקוח החברה ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם המוצרים והשירותים, לרבות אך לא רק, ביחס לעניינים הנובעים מאחריותו לפי הסכם ההצטרפות ו/או תקנון זה ו/או הסכם נותן שירותים- לקוח ו/או בקשר לסכסוך אחר שהוא במהותו סכסוך בין חבר המועדון ולקוחות החברה ו/או עובדיו ו/או נותני שירותים מטעם חבר המועדון ו/או סכסוך בין חבר המועדון לצד ג' כלשהו הקשור ו/או הנובע מהסכם ההצטרפות ו/או תקנון זה ו/או הסכם נותן שירותים-לקוח.

7.13 .כי מבלי לגרוע מהתחייבויות חבר המועדון על פי הסכם ההצטרפות ו/או תקנון זה ו/או הסכם נותן שירותים-לקוח, ומאחריותו לנזקים להם חבר המועדון יהיה אחראי על פי כל דין ו/או תנאי מועדון 9. No Space לנותני השירותים ו/או
הסכם נותן שירותים-לקוח בקשר למוצרים והשירותים, ובכלל זה כלפיי צדדי ג' ולעובדיו, חבר המועדון מתחייב לערוך ביטוחים מתאימים לצורך כיסוי נזקים וסיכונים הנובעים מהמוצרים והשירותים ו/או אספקתם ללקוחות החברה, וזאת
על חשבונו בלבד.

7.14 .כי אין בהיותו חבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים כדי להעניק לו בלעדיות כלשהי, וכי החברה אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב כי בפועל תהיינה הפניות אליו בהיקף כלשהו ו/או בכלל, שכן לקוחות החברה אינם חייבים
להתקשר עם נותני שירותים מתוך מועדון 9. No Space לנותני השירותים או על פי המלצת החברה דווקא, וחבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כנגד החברה.

7.15 .כי אין באמור בהסכם ההצטרפות ו/או בתקנון זה כדי ליצור בין החברה לבין נותן השירותים ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו יחסי שותפות, סוכנות, שליחות, זיכיון, עובד-מעביד, ספק-מזמין נותן שירותים-מקבל שירותים או כל יחסים
דומים אחרים.

7.16 .כי הוא לא יהא רשאי להתחייב בשם החברה על כל המשתמע מכך ובכלל זה, לא יהא רשאי חתום על כך מסמך ו/ואו להתקשר במסמך עם צדדים שלישיים ו/או להציג כל מצג בשמה של החברה ו/או מי מטעמה, וכן לא יציג את עצמו כבעל סמכות בחברה ו/או שלוחה של החברה ו/או כעובד החברה.

7.18 .כי ידוע לו והוא מסכים כי אין בפרישתו ממועדון 9. No Space לנותני השירותים ו/או בביטול ו/או סיום חברותו במועדון 9. No Space לנותני השירותים על-ידי החברה, בכדי לגרוע מהתחייבויותיו לבצע ו/או לעמוד בהתחייבויותיו בהתאם להסכם נותן שירותים-לקוח ו/או בכדי לגרוע מהתחייבויותיו לשלם לחברה את דמי החבר ו/או דמי ההפניה המגיעים לה.

8 .סיום חברות במועדון 9. No Space לנותני השירותים

8.1 .חבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים אשר בוטלה חברותו על-ידי החברה במועדון 9. No Space לנותני השירותים במועד כלשהוא במהלך חודש קלנדארי, יחויב בגין דמי החבר עד למועד הביטול ויזוכה בגין דמי חבר ששולמו על ידו )אם וככל ששולמו( ביחס לתקופה שלאחר מועד הביטול שבגינו חויב כאמור.

8.2 .החברה תהא רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים, ולהפקיע ממנו באופן זמני או קבוע כל זכות הנובעת מחברותו כאמור, מכל סיבה שהיא מבלי שתהא חובה לנמק ביטול חברותו כאמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. הודעה על ביטול החברות כאמור תימסר לחבר במועדון 9. No Space לנותני השירותים בכתב, ביטול החברות ייכנס לתוקף לאחר יום עסקים ממועד הודעה כאמור, והחבר במועדון 9. No Space לנותני השירותים מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה או כל מי מטעמה בשל כך.

8.3 .השתמשה החברה בסמכות או בזכות כלשהי הנתונה לה על פי תנאי מועדון 9. No Space לנותני השירותים, או הביאה את חברותו של חבר המועדון לידי סיום או ביטול, כולה או מקצתה, או הפסיקה את ביצוע הסכם ההצטרפות, כולו אומקצתו, לא תהיה לחבר המועדון עילת תביעה כלשהי נגד החברה בגין פעולות החברה כאמור, וחבר המועדון לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד, לרבות הפסד רווח, העלולים להיגרם לו עקב הביטול, ההפסקה, וכל זאת למעט בגין חובות של החברה לחבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים.

9 .שונות

9.1 .החברה רשאית לקזז כל סכום אשר חבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים יהיה חייב לחברה כנגד כל סכום שהחברה עתידה לשלם לחבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים על פי הסכם ההצטרפות ו/או על פי כל דין ללא מתן הודעת קיזוז. לחבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים לא תהא כל זכות קיזוז ו/או עיכבון.

9.2 .החברה רשאית לעכב תשלום כספים לחבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים אם חבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים לא יעמוד בהתחייבויותיו עפ"י הסכם ההצטרפות. בגין עיכוב כספים כאמור לא תשולם הצמדה ו/או ריבית כלשהי.

9.3 .על אף האמור בכל דין או הסכם, החברה ו/או כל מי מטעמה )לרבות עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, חברות קשורות וכל מי מטעמם( לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר עם החברות במועדון 9. No Space לנותני השירותים ו/או בקשר עם הסכם נותן שירותים-לקוח, וכן החברה )לרבות עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, חברות קשורות וכל מי מטעמם( לא תישא באחריות לנזק כלשהו, בין אם ישיר, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר במועדון 9. No Space לנותני השירותים או לצד שלישי כלשהו בקשר עם החברות במועדון 9. No Space לנותני השירותים ו/או הסכם נותן שירותים- לקוח, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לחבר מועדון 9. No Space לנותני השירותים בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת החברות במועדון 9. No Space לנותני השירותים.

9.4 .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות מועדון 9. No Space לנותני השירותים בהודעה בת 3 ימים מראש לחברים במועדון 9. No Space לנותני השירותים, שתפורסם בדרך שתיקבע על ידה

9.5 .החברה רשאית לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון על כל סעיפיו, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל את הזכאות להצטרף כחבר במועדון 9. No Space לנותני השירותים, תקפות החברות במועדון 9. No Space לנותני השירותים, הטבות וכיוצ"ב, והכל כפי שתמצא לנכון. שינוי כאמור ייכנס לתוקפו ויחייב את החבר במועדון 9. No Space לנותני השירותים ממועד פרסומו. הודעה על שינוי כאמור תיעשה ע"י החברה באופן ובדרך כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי פרסום באמצעי פרסום ייעודיים לחברים במועדון 9. No Space לנותני השירותים )לרבות באתר האינטרנט ו/או בדיוור ישיר( ייחשב כמספק, וחבר במועדון 9. No Space לנותני השירותים לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות פרסום כאמור.

9.6 .כל חבר במועדון 9. No Space לנותני השירותים יהיה אחראי לעדכן את החברה בכל מקרה של שינוי כתובת או עדכון של פרטים רלבנטיים אחרים על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עימו, ולא תישמע כל טענה כלפי החברה לעניין אי קבלת הפניות ו/או הטבות ו/או דיוור ישיר או כל זכות אחרת מחמת טעות בפרטי זיהוי של חבר במועדון 9. No Space לנותני השירותים.

9.10 .דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.

ביום עודכן 02.02.2020

x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.

גלילה למעלה

לתיאום פגישת ייעוץ ללא עלות והתחייבות, השאירו פרטים ונציג מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.